Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 10 29
Paskelbta: 2023-10-28 08:37:14

 

Šis sekmadienis - spalio 29 d. - XXX eilinis sekmadienis.

Trečiadienis - lapkričio 1 d. - Visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bazilikoje: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 17.00 val. - 18.,00 val. Šv. Mišių nebus. Vakare 17.00 val. jau bus aukojamos pirmosios Vėlinių aštuondienio (oktavos) šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius. Į šias Šv. Mišias kviečiame atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos. Po 17.00 val. Šv. Mišių - procesija į senąsias Marijampolės kapines. Kviečiame procesijai atsinešti žvakes.

Ketvirtadienis - lapkričio 2 d. - Mirusiųjų paminėjimo diena. Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka. Primename, kad Mirusiųjų minėjimo dieną galima laimėti atlaidus mirusiesiems, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas bei aplankius bažnyčią ar koplyčią ir ten sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą, o kitomis aštuondienio dienomis - aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusius.

Visą Vėlinių aštuondienį vakarais 17.30 val. (prieš 18 val. šv. Mišias) jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios arba vienuolyno raštinėje jos darbo valandomis.

Šeštadienį, lapkričio 4 d., Bažnyčia mini Šv. Karolį Baromiejų, vyskupą.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Sekmadienį, lapkričio 5 d. - 10.15 val. parapijos salėje vyks Pal. Jurgio Matulaičio draugijos dvasinis susikaupimas.

Dėkojame visiems, kurie šį mėnesį ateidavote į baziliką kartu melstis šv. Rožinį.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn