Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 09 26
Paskelbta: 2021-09-25 11:00:13

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 26 d. - pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Šiemet ji ypač aktuali, į mūsų Tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų. Melskimės už visus, kurie yra priversti palikti namus ir ieško prieglobsčio mūsų Lietuvoje, ir už tuos, kurie jiems padeda. Lapelius su pop. Pranciškaus malda šiai dienai rasite ant stalelio bažnyčios viduryje.

Lietuvos vyskupai kviečia konkrečiai prisidėti teikiant pagalbą migrantams. Tai galite padaryti, įsitraukdami į Caritas savanorių gretas arba skirdami auką, pervedant pinigus į Lietuvos Caritas banko sąskaitą (Sąskaitos informaciją rasite skelbimų lentoje bei antrojoje maldos lapelių pusėje).

Šį sekmadienį taip pat minima vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Viešpaties globai paveskime visus keliaujančius ir melskime už žuvusius kelyje.

Pirmadienį, rugsėjo 27 d., Bažnyčia mini Šv. Vincentą Paulietį, kunigą, o ketvirtadienį, rugsėjo 30 d. - Šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Trečiadienį, rugsėjo 29 d. - Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė - mūsų parapijos vardadienis.

Mūsų Bazilikos titulinius Šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime ateinantį sekmadienį, spalio 3 d. pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val. po jų - Eucharistinė procesija šventoriuje. Po vakaro Šv. Mišių, 19.00 val. - festivalio „Medynės“ koncertas. Daugiau informacijos - skelbimų lentoje.

Spalio 3 d. 10.30 val. Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai kviečiami į parapijos salę - dvasiniam susitikimui.

DĖMESIO! Šią savaitę vyksta vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų registracija pasirengimui sakramentams: Krikštui, Išpažinčiai, I-ajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui. Informacija dėl registracijos vietos ir laiko - skelbimų lentoje.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį kalbėsime: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį. Spalis - Misijų mėnuo – melskimės už misijas ir juose besidarbuojančius.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn