Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 06 12
Paskelbta: 2022-06-11 08:09:14

 

Šis sekmadienis - birželio 12 d. - Švč. Trejybės iškilmė. Šią dieną, 15.30 val. mūsų bazilikoje XXIII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio "Džiūgaukim... Aleliuja" koncertas. Giedos Kauno mišrus choras „Saluto“. Taip pat vyksta Marijos Radijo akcija - Mariatonas: prieš ir po šv. Mišių, savanoriai renka auka naujos studijos įrengimo baigiamiesiems darbams!

Pirmadienis, birželio 13 d. - Šv. Antano Paduviečio, kunigo, Bažnyčios mokytojo, mūsų vyskupijos globėjo, šventė. Mūsų parapijoje - atlaidai. Šv. Antano užtarimo sau, savo parapijai ir vyskupijai ypatingai melsime 18.00 val. šv. Mišiose.

Antradienis, birželio 14 d., Gedulo ir Vilties diena
• ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
nuo birželio 14 d. 10.00 val. iki birželio 15 d. 7.00 val.:

Jungsimės į nuolatinės maldos grandinę Lietuvoje, meldžiant taikos Ukrainai ir Europai, už Bažnyčią, keliaujančią Sinodo keliu, bei pašaukimus. Atraskime valandėlę pabūti prieš Viešpatį - atnešti Jam savo rūpesčius, o ypač - kariaujančio pasaulio kančią. Ateikime patys, pakvieskime šeimos narius ir kaimynus. Pas savanorius prie išėjimo iš bazilikos pasižymėkite jums tinkamą maldai laiką, kad vienus maldininkus pakeistų kiti ir maldos grandinė nenutruktų visą parą.
• VAKARO ŠV. MIŠIOS - 17.00 VAL.
Už Tėvynę Lietuvą ir visus, kuriems ji buvo ir yra brangi, ypač už tremtinius, žuvusius toli nuo Tėvynės. (18.00 val. šv. Mišių nebus)

KVIEČIAME PAPILDYTI MŪSŲ BAZILIKOS CHORŲ GRETAS!
• Visus dainuojančius ar giedančius kviečia sumos choras. Kreiptis po sumos šv. Mišių į choro vadovą Povilą.
• Visus pagyvenusius žmones, gebančius valdyti balsą ir turinčius klausą, kviečia ,,Senjorų’’ choras, kuris gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose. Kreiptis po 8.00 val. šv. Mišių į choro vadovą Povilą.

Ateinantis sekmadienis, birželio 19 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - Devintinės. Iškilminga Eucharistinė procesija (jei oro sąlygos bus palankios), sustojant maldai prie altorėlių bazilikos šventoriuje - po 12.00 val. šv. Mišių.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn