Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 06 19
Paskelbta: 2022-06-18 08:23:44

 

Šis sekmadienis - birželio 19 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - Devintinės. Iškilminga Eucharistinė procesija (jei oro sąlygos palankios), sustojant maldai prie altorėlių bazilikos šventoriuje - po 12.00 val. šv. Mišių.

Antradienį, birželio 21 d. - Bažnyčia mini Šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį.

Ketvirtadienį, birželio 23 d. - Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė.
Penktadienį, birželio 24 d. - Švč. Jėzaus Širdies iškilmė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie birželio 14 d. dalyvavote nenutrūkstamoje Švč. Sakramento adoracijoje, keisdami vieni kitus maldos grandinėje. Malda - stipriausias ginklas visose situacijose. Tad kviečiame ateiti į Švč. Sakramento adoracijoje ir kiekvieną sekmadienį, 17.00 val.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Juos visuomet pradedame dėkodami Dievui už malones, patirtas per t. Jurgio užtarimą. Bazilikos pal. Jurgio koplyčioje nuolat degančios žvakelės liudija, kad prašote tėvo Jurgio užtarimo įvairiose situacijose ir dėkojate už išklausymą. Nuoširdžiai kviečiame liudyti savo patirtis - ypač išgyventas per pastaruosius kelis metus. Trumpai užrašykite, kokioje situacijoje ir kaip meldėtės ir kokią malonę patyrėte ir pristatykite pasirašytą liudijimą į bažnyčios raštinę sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių arba į parapijos raštinę darbo dienomis. Tokie liudijimai labai svarbūs, kad mūsų tėvas Jurgis būtų kuo greičiau paskelbtas šventuoju.

Birželio 29 d. mūsų vyskupijos ganytojas J. E. vysk. Rimantas Norvila minės 25-ąsias vyskupystės metines. Šia proga ganytojas ypatingai Viešpačiui dėkos ir palaimos savo tarnystei mels Vilkaviškio katedroje, ateinantį sekmadienį, birželio 26 d. Lydėkime savo ganytoją malda!


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn