Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 06 26
Paskelbta: 2022-06-25 08:15:18

 

Šis sekmadienis - birželio 26 d. - XIII eilinis sekmadienis. Šią dieną Vilkaviškio katedroje mūsų vyskupijos ganytojas J. E. vysk. Rimantas Norvila mini 25-ąsias vyskupystės metines. Lydėkime savo vyskupą malda!

Antradienį, birželio 28 d. - Bažnyčia mini Šv. Ireniejų, vyskupą, kankinį.

Trečiadienį, birželio 29 d. - Šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, iškilmė. Šią dieną aplankius vyskupijos katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią, taigi ir šią, ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Šeštadienį, liepos 2 d. - Švč. M. Marijos, Šeimų karalienės šventė.
Liepos 1 d. prasideda ir iki liepos 12 d. tęsis kasmetiniai didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Bažnyčios puošimui pinsime vainikus, o tam reikalingos tujų šakelės. Jei ruošiatės genėti ar žeminti tujas prie jūsų namų - padarykite tai dabar ir šakeles iki liepos 5 d. pristatykite į Marijonų vienuolyno sodą greta šventoriaus. Nuoširdžiai dėkojame.

Ateinantį sekmadienį, liepos 3 d.:
- Kryžių šventovėje - Šeimos metų užbaigimo Vilkaviškio vyskupijoje šventė. Nuoširdžiai kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir mūsų parapijos šeimas. Šv. Mišios 12.00 val. Po jų - programa ant Dusios ežero kranto. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.
- 10 30 val. mūsų parapijos salėje - paskutinis (septintasis) Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyriaus Sinodo kelio susitikimas.
- Rinkliava mūsų bazilikoje - taip vadinamas Šv. Petro Skatikas. T. y. Šv. Mišių metu surinktos aukos bus skiriamos Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn