Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. sausio 31 d.
Paskelbta: 2010-02-01 19:57:18

 

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Ypatingai dėkojame Marijampolės Palaimintojo draugijos skyriaus aktyviesiems nariams, parapijos Caritas darbuotojams ir savanoriams, senjorams, Sumos, Šeštadienio chorų giesmininkams ir vargonininkams. Teatlygina Jums už Jūsų gerumą Visagalis Viešpats.

2. Šią savaitę Bažnyčia mini:

o Vasario 2 d., antradienį, Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val. (suma su procesija). Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.

o Vasario 3 d., trečiadienį, šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Šią dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiesiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.

o Vasario 5 d., penktadienį, šv. Agota, mergelė, kankinė. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinama jūsų atsinešta duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šv. Agotos duoną bus galima pasiimti ir vėliau prie šv. Antano altoriaus.

o Taip pat vasario 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

o Vasario 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai. 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

3. Taip pat vasario 6 d. 12.00 val. mūsų bazilikoje šv. Mišiomis prasidės Vilkaviškio vyskupijos moksleivių ir jaunimo chorų, vokalinių ansamblių šventė „GIEDU IR DAINUOJU DIEVUI IR TĖVYNEI“. 14.00 val. koncertas Marijampolės kultūros centre. Kviečiame kartu pasimelsti, giedoti ir klausytis.

4. Ateinantį sekmadienį, vasario 7 d., 13.30 val. Marijampolės dramos teatre knygos „Didžiosios tautos aukos“ pristatymas. Programoje: knygos autoriaus, mokslininkų, mons. Alfonso Svarinsko pasisakymai bei liaudiškų šokių ansamblio Neris koncertas. Kviečiame dalyvauti.

5. Primename, kad renkamos aukos nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haičio žmonėms. Šiam tikslui skirtas pinigines aukas priima ir registruoja patarnautojas bažnyčios prieangyje. 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn