Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 07 24
Paskelbta: 2022-07-23 08:17:02

 

Šis sekmadienis - liepos 24 d. - XVII eilinis sekmadienis - Pasaulinė senelių ir senolių diena. Maldoje prisiminkime visus mūsų artumoje esančius senyvus žmones, padėkokime jiems už meilę ir rūpestį, kurią esame iš jų patyrę, ir melskime jiems Dievo artumo, paguodos ir džiaugsmo.

Pirmadienį, liepos 25 d. - Šv. Jokūbo, apaštalo, šventė.

Antradienį, liepos 26 d. - Bažnyčia mini Šv. Joakimą ir Oną, Švč. M. Marijos tėvus, o penktadienį, liepos 29 d. - Šv. Mortą, Mariją ir Lozorių.

Ateinantį savaitgalį, liepos 30 - 31 dienomis - kasmetiniai atlaidai Kryžių kalne. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu, malda ar auka prisidėjusiems prie pasiruošimo Pal. Jurgio Matulaičio atlaidams ir tarnavusiems atlaiduose: kunigams ir seminaristams, parapijos darbuotojams, parapijiečiams ir iš kitur atvykusiems savanoriams, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariams, choristams ir chorų vadovams, rėmėjams ir visiems, kurių darbščios rankos ir dosnios širdys kūrė maldos ir Dievo malonės savaitę Pal. Jurgio artumoje šimtams maldininkų ir piligrimų.

Kviečiame įsigyti katalikiškus žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė“, kurie yra ant spaudos stalelio bazilikos gale.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn