Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 10 02
Paskelbta: 2022-10-01 10:57:19

 

Šį sekmadienį - spalio 2 d. - tituliniai Šv. Ark. Mykolo atlaidai:
- pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija;
- 13.30 val. parapijos salėje susitikimas su prel. prof. habil. dr. Vytautu Steponu Vaičiūnu ir jo poezijos knygos „Dievo galybės artuma“ pristatymas.
Atlaidus kiekvienas tikintysis gali gauti įprastomis sąlygomis: atlikti išpažintį arba būti malonės būsenoje, t.y. be sunkios nuodėmės ir padaryti pasiryžimą nedaryti bet kokios nuodėmės; priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Šv. Tėvo intencija.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- antradienį, spalio 4 d. - Šv. Pranciškų Asyžietį;
- trečiadienį, spalio 5 d. - Šv. Faustiną Kovalską, vienuolę;
- penktadienį, spalio 7 d. - Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį kalbame: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8.00 val. šv. Mišių. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, šeimoje, bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį.

Spalis - taip pat ir Misijų mėnuo - melskimės už misijas ir jose tarnaujančius.

ALFA kursas jaunimui ir suaugusiems - Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Intencijas šv. Mišioms už mirusiuosius Vėlinių oktavoje nuo spalio 16-os d. sekmadieniais galėsite užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios. Visą spalio mėnesį galite tai padaryti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Ant stalelio bažnyčios gale - naujas katalikiško žurnalo „Artuma“ numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti! Žurnalus taip pat galite įsigyti vienuolyno raštinėje jos darbo metu.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
• Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
• „Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn