Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. vasario 7 d.
Paskelbta: 2010-02-07 20:21:19

 

1. Šiandien švenčiame penktąjį eilinio laiko sekmadienį. Po sumos šv. Mišių 13.30 val. Marijampolės dramos teatre knygos „Didžiosios tautos aukos“ pristatymas. Programoje knygos autoriaus, mokslininkų, mons. Alfonso Svarinsko pasisakymai bei liaudiškų šokių ansamblio Neris koncertas. Kviečiame dalyvauti.

2. Ateinantį ketvirtadienį, vasario 11 d., minime Pasaulinę ligonių dieną. Raginame kiekvieną pasimelsti už ligonius ir jų slaugytojus. Sunkiai sergantys ligoniai mūsų parapijoje kunigo yra lankomi kas mėnesį. Susitarti dėl ligonių, kurie ilgesnį laiką negali atvykti į bažnyčią, lankymo galima po šv. Mišių raštinėje.

3. Ateinantį penktadienį, vasario 12 d., 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11.00 val. prasidės Rožinio malda, po šv. Mišių – maldos pusvalandis su pal. Jurgiu Matulaičiu. Kviečiame pasimelsti.

4. Tęsiame paskaitų ciklą TEOLOGIJOS ĮVADAS. Ketvirtas susitikimas mūsų parapijos salėje vyks ateinantį sekmadienį, vasario 14 d., po sumos šv. Mišių 13 val.15 min. Prelegentas – kun. lic. Danel Dikevič. Paskaitos tema - Šv. Raštas.

5. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo numeris. Atsiimti ar įsigyti galima raštinėje po šv. Mišių. 

6. Praeitą penktadienį minėjome šv. Agotą. Kas negalėjote dalyvauti, šv. Agotos duonos galite pasiimti prie šv. Antano altoriaus. Parsinešę šios duonos, pasimelskite prašydami Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

7. Šventasis Tėvas Benediktas XVI penktadienį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį. Pasimelskime už naują ganytoją, kad Viešpats jį stiprintų.

8. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paaukojote savo lėšų nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haičio žmonėms. Mūsų parapijoje surinkta 4710 litų. Teatlygina Jums Viešpats už Jūsų gerumą.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn