Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. vasario 14 d.
Paskelbta: 2010-02-14 16:52:11

 

1. Šiandien po sumos šv. Mišių 13 val.15 min. parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo TEOLOGIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. lic. Danel Dikevič. Paskaitos tema - Šv. Raštas. Kviečiame dalyvauti.

2. Antradienį, vasario 16 d., Lietuvos Valstybės atkūrimo minėjimas. Šia proga 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat šiose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

3. Taip pat vasario 16 d. – Užgavėnės. Mūsų parapijos Vaikų dienos centras kviečia visus tą dieną po sumos šv. Mišių 13.00 val. Šeimos centro kieme švęsti Užgavėnes.

4. Ateinantį trečiadienį, vasario 17 d., PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

5. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda. Stokojančius paremti pirmiausia reikėtų savo aplinkoje. Parapijos mastu tai atlieka „Caritas“. Šiems tikslams auką galite skirti ir per budintį kunigą ar įmesti į „Caritas“ aukų dėžutę prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

7. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

8. Šiemet šv. Velykos bus balandžio 4 d.

9. Mūsų parapijoje paprastai pavasarį vakarinių pamaldų laikas (18.00 val.) keičiamas į vasaros laiką (19.00 val.). Parapijiečių prašymu, parapijos tarybai pritarus, šiemet planuojame nekeisti vakarinių pamaldų laiko. Šv. Mišios bus aukojamos pastoviu laiku – 18.00 val. Jei kam nors kyla nepatogumų dėl šio pakeitimo, prašome kreiptis į parapijos kleboną arba savo nuomonę išsakyti raštu. Laišką galima įdėti į aukų dėžutę ar persiųsti elektroniniu paštu.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn