Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. kovo 14 d.
Paskelbta: 2010-03-14 12:38:52

 

1. Šiandien po sumos šv. Mišių ir Kryžiaus kelio pamaldų apie 13 val. 45 min. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo TEOLOGIJOS ĮVADAS. Prelegentas – Kauno VDU Teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius. Tema - teologijos metodologija.

2. Kovo 16 d., antradienį, 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje – šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

3. Kovo 19 d., penktadienį, minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmes. Papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šia proga visus kviečiame pasimelsti už varduvininkus ir J. E. vyskupą Juozą Žemaitį MIC, kurį sveikinsime jo dangiškojo globėjo dieną. Kadangi iškilmės bus penktadienį, pasninkas nebus privalomas.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 26 d., penktadienį prieš Verbas, 18.00 val., ir tęsis iki sekmadienio vakaro šv. Mišių, jas praves kan. prof. Kęstutis Žemaitis. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

5. Pernai Didįjį Penktadienį mūsų parapijos jaunimas ir kitos katalikiškos organizacijos suorganizavo Kryžiaus kelio eiseną miesto gatvėmis. Ši iniciatyva pasiteisino ir sulaukė daug dėmesio. Todėl šiais metais balandžio 2 d., Didįjį Penktadienį, taip pat organizuojama Kryžiaus kelio eisena jau didesniu mastu. Pradėsime eiseną 15.00 val. bazilikoje ir apmąstydami Kristaus kančios kelią eisime miesto centru iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kitų įprastų Kryžiaus kelio pamaldų nebus, todėl visus kviečiame dalyvauti 15.00 val. pamaldose. Didžiojo Penktadienio Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus įprastu vakarinių pamaldų metu – 18.00 val.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn