Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. sausio 30 d.
Paskelbta: 2011-01-30 15:49:07

 

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

2. Šiandien, sausio 30 d., po vakaro šv. Mišių, apie 19.00 val., parapijos salėje, tęsiant krikščioniško kino vakarus, kino kritikas Ramūnas Aušrotas pristatys filmą „Tapytas šydas“. Tai – protinga meilės istorija, galinti būti pavyzdžiu šiuolaikinei jausmą išaukštinančiai visuomenei. Po peržiūros - filmo aptarimas. Kviečiame dalyvauti.

3. Šią savaitę Bažnyčia mini:

o Sausio 31 d., pirmadienį, šv. Joną Bosko, kunigą, jaunimo auklėtoją.

o Vasario 2 d., trečiadienį, Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val. (suma su procesija). Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena taip pat yra Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.

o Vasario 3 d., ketvirtadienį, šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Šią dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sudėtos žvakės.

o Vasario 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

o Vasario 5 d., šeštadienį, šv. Agota, mergelė, kankinė. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinama jūsų atsinešta duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Papildomos pamaldos bus 11.00 val. Šv. Agotos duonos bus galima pasiimti ir vėliau prie šv. Antano altoriaus.

o Vasario 5 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Taip pat vasario 5 d. organizuojama išvyka į kun. Juozo Zdebskio 25-ųjų žūties metinių minėjimą Rudaminoje ir Lazdijuose. Norintys važiuoti kartu su mūsų parapijos Sumos choru kviečiami užeiti į raštinę užsiregistruoti.

5. Džiaugiamės, kad parapijiečiai noriai kviečiasi kunigą į savo namus kalėdoti. Nuoširdžiai dėkojame aktyviesiems daugiabučių namų gyventojams, kurie labai palengvina kunigų darbą apklausdami savo namo kaimynus ir surašydami tuos butus, kuriuose laukiamas kunigas. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn