Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. kovo 27 d.
Paskelbta: 2011-03-27 20:35:41

 

1. Šiandien trečiasis Gavėnios sekmadienis. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį Kryžiaus kelio pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį – po sumos, apie 13.00 val. Taip pat tikintieji Kryžiaus kelią apmąstyti buriasi kiekvieną šiokiadienį 17.00 val. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

2. Ateinantį penktadienį, kaip įprasta, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

3. Ateinantį šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS vyks balandžio 7 d., ketvirtadienį, 18.00 val. mūsų parapijos salėje. Prelegentas kun. Daniel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 15 d., penktadienį, prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

6. Gautas naujas mėnraštis „Magnificat“, užsisakiusius ar susidomėjusius kviečiame užeiti į raštinę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn