Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. balandžio 10 d.
Paskelbta: 2011-04-10 18:55:16

 

1. Šiandien švenčiame penktąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Taip pat šiandien, balandžio 10 d., apie 13.45 val. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. Daniel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį antradienį, balandžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Kviečiame pasimelsti prašant Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 15 d., ateinantį penktadienį, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas. Šeštadienį papildomos pamaldos bus 10.00, 11.00 ir 12.00 val. į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną. Išpažinčių bus klausoma valandą laiko iki šv. Mišių ir per kiekvienas šv. Mišias.

5. Balandžio 17 d., ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

6. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

7. Balandžio 21 d., Didįjį Ketvirtadienį, Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

8. Balandžio 22 d., Didįjį Penktadienį, Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val.

9. Balandžio 23 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 8 val. ryto iki Kristaus Prisikėlimo ryto šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, į kurią kviečiame mūsų parapijos mokyklų bendruomenes ir katalikiškų organizacijų narius. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

10. Balandžio 24 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val., votyvos šv. Mišių nebus, kitos pamaldos sekmadienio tvarka.

11. Balandžio 17 d., 16.30 val. mūsų bazilikoje skambės III S. Bacho festivalio sakralinė muzika. Giedos valstybinis „Vilniaus“ choras, vargonuos Balys Vaitkus, kūrinius, skirtus apmąstyti Kristaus kančią ir prisikėlimą, atliks orkestras „Musica humana“, kiti atlikėjai. Kviečiame pasiklausyti.

12. Artėja Motinos diena. Kitą sekmadienį bus galimybė paaukoti šv. Mišioms už mirusias ir gyvas mamas.

 

 Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn