Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. balandžio 17 d.
Paskelbta: 2011-04-17 21:11:58

 

1. Šiandien Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos, prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Šiandien tęsiasi mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, pamokslus sako Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas. Išpažinčių bus klausoma ir vakare nuo 17.00 val.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

4. Taip pat šiandien 16.30 val. mūsų bazilikoje skambės III S. Bacho festivalio sakralinė muzika. Giedos valstybinis Vilniaus choras, vargonuos Balys Vaitkus, kūrinius, skirtus apmąstyti Kristaus kančią ir prisikėlimą, atliks taip pat orkestras „Musica humana“, kiti atlikėjai. Kviečiame pasiklausyti.

5. Balandžio 21 d., Didįjį Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišias J. E. vysk. R. Norvila švęs Vilkaviškyje 12.00 val. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Balandžio 22 d. – Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus.

 7. Balandžio 23 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 8 val. ryto iki Kristaus Prisikėlimo ryto šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, į kurią kviečiame mūsų parapijos mokyklų bendruomenes ir katalikiškų organizacijų narius. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

8. Balandžio 24 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos (9.30 val.) šv. Mišių nebus.

10. Balandžio 25 d,. pirmadienį, antrąją šv. Velykų dieną, mūsų bažnyčioje pamaldos sekmadienio tvarka. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn