Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gegužės 1 d.
Paskelbta: 2011-04-30 20:00:17

 

1. Šiandien – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.

2. Taip pat šis sekmadienis – Motinos diena. Mielos Mamos, iš Jūsų pašaukimo kyla kilnios ir atsakingos pareigos. Nuoširdžiai sveikiname Jus Motinos dienos proga ir linkime Jums geros sveikatos, džiaugsmo, ištvermės, išminties, kantrumo ir meilės, o labiausiai Dievo palaimos. Kiekvienose šv. Mišiose septynias dienas melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje bus šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

4. Ateinantį ketvirtadienį, gegužės 5 d., 18.00 val. ir ateinantį sekmadienį, gegužės 8 d., apie 13.30 val. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. Daniel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

5. Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, gegužės 6 ir 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją.

6. Kitą sekmadienį, gegužės 8 d., po šventų Mišių Šventosios Šeimos seserys rinks aukas atgautų Šventosios Šeimos namų koplyčios remontui. Prašome pagal galimybes paremti.

7. Gegužės 15 d., sekmadienį, tarptautinė šeimų diena. Šia proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Į šventę veš autobusai. 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Mūsų bazilikoje sumos šv. Mišių nebus. Visus kviečiame pasimelsti Lūginėje.

8. Dėkojame visiems, kurie parėmėte mūsų parapiją pervesdami 2 % pajamų mokesčio sumos. Teatlygina Jums Dievas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn