Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. birželio 5 d.
Paskelbta: 2011-06-06 21:32:10

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmes. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija aplink bažnyčią.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją, budintį šventoriuje, prie įėjimo į bažnyčią.

3. Ruošiantis Sekminėms devynias dienas iš eilės vakarinėse pamaldose meldžiamės šv. Dvasios sekvencija. Galinčius kviečiame jungtis į bendrą maldą bažnyčioje, kitus – namuose, šeimose.

4. Ateinantį šeštadienį, birželio 11 d., laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Šiose pamaldose budėsime apmąstydami šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruomenės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos.

5. Ateinantį sekmadienį, birželio 12 d., švęsime Sekmines. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį sumos šv. Mišiose 12.00 val., kaip įprasta dvyliktomis dienomis, melsimės į palaimintąjį Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai atnaujins savo pažadus.

7. Ateinantį sekmadienį rinkliava Vilkaviškio vyskupo nurodymu bus skirta statomai Alvito bažnyčiai.

8. Yra gautas birželio mėnesio žurnalas „Artuma“ bei mėnraštis „Magnficat“. Užsisakiusius prašome atsiimti raštinėje.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn