Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. birželio 26 d.
Paskelbta: 2011-06-27 21:50:48

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija šventoriuje.

2. Ateinantį antradienį minimas šv. Irenėjus, kankinys.

3. Trečiadienį, birželio 29 d., Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmes. Šią dieną tikintieji, aplankę katedrą, įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus. Mūsų bažnyčioje papildomos pamaldos bus 12.00 val. Kviečiame dalyvauti ir pasimelsti už varduvininkus.

4. Liepos 2 d., šeštadienį, prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d. Organizuojama maldinga kelionė autobusu į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykstame liepos 2 d., šeštadienį. Smulkesnė informacija ir registracija parduotuvėje Diemedis.

5. Liepos 2 d., šeštadienį, Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Krikščioniškų Šeimų Karalienę. 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

6. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 10-17 d. Todėl nuo penktadienio, liepos 2 d., po vakarinių šv. Mišių pradedame noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Novenos metu kiekvieną dieną melsimės už sunkiai sergančius ligonius, prašydami jiems sveikatos. Norinčius, kad būtų pasimelsta už jų ligonius, prašome kreiptis į bažnyčios raštinėje budintį kunigą.

7. Pagrindinę atlaidų dieną, liepos 18 d., antrą atlaidų sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišių nebus. Visus kviečiame į pagrindines sumos šv. Mišias.

8. Yra gauti nauji laikraščio „Katalikas“ ir leidinio „Magnificat“ numeriai. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti iš budinčio patarnautojo.

9. Šiandien rinkliavos skiriamos taip vadinamam „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

10. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto reikmėms. Dar norinčius skirti lėšų šiam tikslui prašome kreiptis į budintį kunigą. Teatlygina Jums Dievas už Jūsų dosnumą.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn