Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. spalio 16 d.
Paskelbta: 2011-10-15 21:26:06

 

1. Šis sekmadienis yra misijų sekmadienis.

2. Šio sekmadienio rinkliavos skiriamos katalikiškų misijų veiklai paremti.

3. Mūsų bažnyčioje yra Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį išlydėsime šiandien po vakarinių šv. Mišių. Pamokslus sako tėvas Serapinas, marijonas, Dieviškojo Gailestingumo apaštalas. Su juo susitikimas parapijos salėje numatomas po vakarinių šv. Mišių.

4. Mūsų bažnyčioje tęsiasi festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Šiandien 16.30 val. vargonuos svečias iš Švedijos Frederik Albertsson. Ateinantį sekmadienį spalio 23 d. 16.30 val. giedos viešnia iš Belgijos Cristel de Meulder, vargonuos Dalia Jatautaitė. Kviečiame pasiklausyti.

5. Pirmadienį minimas šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys; antradienį, spalio 18 d., Bažnyčia mini šv. Luką evangelistą.

6. Ateinantį penktadienį, spalio 21 d., Marijampolėje švęsime Vilkaviškio vyskupijos Dievo Gailestingumo metų šventę ir liturginio minėjimo išvakarėse pirmą kartą paminėsime naująjį palaimintąjį Joną Paulių II - ąjį.
15.00 val. - Konferencija Marijampolės kultūros centre;
18.00 val. - Šv. Mišios bazilikoje
Konferencijos metu kalbėti pakviesti Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas, doc. I. Vaišvilaitė. Pamokslą Mišių metu pasakys vyskupas A. Poniškaitis.

7. Artėja Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją. Kitomis dienomis vienuolyno raštinėje.

8. Tvarkomi mūsų bažnyčios laiptai. Kol kas darbai neužbaigti. Įėjimas į bažnyčią yra ir iš Jėzaus širdies koplyčios. Dėkojame už jūsų supratimą ir aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn