Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. spalio 30 d.
Paskelbta: 2011-10-29 20:15:53

 

1. Šiandien mūsų bažnyčioje festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ uždarymas. Ta proga 16.30 val. vargonuos svečias iš Austrijos Johan Trummer, giedos solistė Rita Preikšaitė. Kviečiame pasiklausyti.

2. Artėja Visų šventųjų privalomos iškilmės, lapkričio 1 d., ir Mirusiųjų paminėjimo diena, lapkričio 2 d. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., antradienį, 17.00 val., valandą anksčiau prieš vakarines šv. Mišias. Prašome atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos ir po šv. Mišių nešamos iškimingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

3. Lapkričio 2 d., trečiadienį, po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje.

4. Taip pat lapkričio 2 d. per Vėlines 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

5. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., kiekvienas tikintysis, esantis malonės būklės, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

6. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias, 17.00 val., jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

8. Gauti lapkričio mėnesio leidiniai „Artuma“ ir „Magnificat“.

9. Nuo lapkričio 4 d. mūsų bažnyčioje prasidės vidaus kapitaliniai remonto darbai. Keliems mėnesiams bus uždaryta Jėzaus Širdies koplyčia ir presbiterija. Įėjimas bus tik per pagrindinį įėjimą. Dėkojame už jūsų supratimą ir aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn