Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. lapkričio 13 d.
Paskelbta: 2011-11-13 15:18:58

 

1. Šiandien, lapkričio 13 d., po vakarinių šv. Mišių  filmu "Paryžius, Teksasas" pradedame krikščioniško kino vakarų sezoną.  Diskusijos metu bandysime įsivardinti, kaip yra įmanoma peržengti vyro ir moters nesusikalbėjimo slenkstį. Kviečiame į peržiūrą ir dalyvauti diskusijoje.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

- trečiadienį, lapkričio 16 d.,  Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmes. Mūsų bazilikoje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val. Aušros Vartų koplyčioje; 
- ketvirtadienį – šv. Elžbietą Vengrę, vienuolę.
- šeštadienį – šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį.
- ateinantis sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmes. Kiekvienas tikintysis galės pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

3. Taip pat ateinantį sekmadienį, artėjančio šv. Cecilijos minėjimo proga, sumos šv. Mišių metu melsimės už mūsų parapijos vargoninius, choristus, giesmininkus.

4. Mūsų bažnyčioje prasidėjo vidaus – interjero kapitaliniai remonto darbai. Keliems mėnesiams bus uždaryta Jėzaus Širdies koplyčia ir presbiterija. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta mūsų bazilikos remonto darbams. Dėkojame už jūsų palaikymą ir aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn