Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. lapkričio 20 d.
Paskelbta: 2011-11-18 21:43:51

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmes. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

2. Taip pat šiandien, artėjančio šv. Cecilijos minėjimo proga, sumos šv. Mišių metu melsimės už mūsų parapijos vargonininkus, choristus, giesmininkus.

3. Antradienį minėsime šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, muzikų, vargoninkų, choristų globėją. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

4. Parapijos salėje vyksta įvairūs renginiai. Reikalingas pianinas. Turintiems ir galintiems paaukoti būtume labai dėkingi.

5. Ateinantis sekmadienis, lapkričio 27 d., yra pirmasis advento sekmadienis. Rorotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso advento metu.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį po vaikų šv. Mišių apie 12.00 val. kviečiame šeimas į parapijos salę. Tėveliai galės kartu pažiūrėti filmą ,,Bella“ apie besilaukiančios moters išgyvenimus, tai aptarti, o vaikai dalyvaus atskiroje programoje.

7. Mūsų bažnyčioje prasidėjo vidaus – interjero kapitaliniai remonto darbai. Šio sekmadienio rinkliava skirta mūsų bazilikos remonto darbams. Dėkojame už jūsų palaikymą ir aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

 

aukštyn