Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. sausio 15 d.
Paskelbta: 2012-01-15 14:08:15

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį eilinį metų sekmadienį.

2. Rytoj, sausio 16 d., 12.00 val., mūsų bazilikos Aušros Vartų koplyčioje melsimės į Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną.

3. Antradienį, sausio 17 d., minimas šv. Antanas, dykumų atsiskyrėlių abatas.

4. Trečiadienį, sausio 18 d., pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Šia intencija melsimės šiokiadieniais vakarinių pamaldų metu, o sekmadieniais po sumos.

5. Sausio 21 d., šeštadienį, minima šv. Agnietė, mergelė, kankinė.

6. Ateinantį sekmadienį, sausio 22 d., po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje bus rodomas filmas, tęsiantis krikščioniško kino vakarų temą, “Apie aistrų naštą”. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

7. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios remontui. Nuoširdžiai dėkojame ir už individualias aukas, kurias užrašome raštinėje.

8. Sausio 27 d., kitos savaitės penktadienį, kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui minėjimą. Renginio pradžia 10.00 val. Dramos teatre. 12.00 val. šv. Mišias bazilikoje aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti patiems ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

9. Mūsų parapijoje prasidėjo parapijiečių namų lankymas – kalėdojimas. Namus aplankęs kunigas pašventintina juos, pasimeldžia už jų gyventojus ir paprašo Dievo malonių namams ar butui. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn