Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. sausio 22 d.
Paskelbta: 2012-01-22 22:17:50

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį eilinį sekmadienį. Sumos šv. Mišiose meldžiamės už krikščionių vienybę.

2. Taip pat šiandien, po vakaro šv. Mišių, apie 19 val., parapijos salėje, tęsiant krikščioniško kino vakarus, kinokritikas Ramūnas Aušrotas pristatys filmą “Apie aistrų naštą” Po peržiūros filmo aptarimas. Kviečiame dalyvauti.

3. Sausio 24 d., antradienį, minėsime šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją

4. Sausio 25 d., trečiadienį, minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare, baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

5. Sausio 26 d., ketvirtadienį, minėsime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

6. Sausio 27 d., penktadienį, nuoširdžiai kviečiame į palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui minėjimą. Šis minėjimas prasidės 10.00 val. Marijampolės dramos teatre kun. Joe Roesch, MIC paskaita „Blogį nugalėk gerumu“. 12.00 val. bazilikoje šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti patiems ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus. Vakare programos tęsinys, tiems, kurie negalės dalyvauti dienos metu.
17.30 Šv. Rožinis ;18.00 Šv. Mišios bazilikoje ir adoracija; 20.00 Agapė Rygiškių Jono gimnazijoje, kur mokėsi Pal. J. Matulaitis. Įdomi programa: „Blogį nugalėti gerumu“ kasdienybėje: drąsos dorybė – šeimoms kalbės nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi: dorybių praktika šeimos gyvenime, – vaikams teatras su aktoriumi A. Žemaitaičiu, – jaunimui kalbės vysk. Gintaras Grušas: dorybių praktika jauno žmogaus gyvenime; linksmavakaris; Jaunimui renginys tęsis ir šeštadienį

7. Sausio 28 d., šeštadienį , minimas Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

8. Ateinantį sekmadienį sausio 29 d., Pranciškonai pasauliečiai kviečia į įžadų šventę, kuri prasidės 12.00 val. šv. Mišiomis ir tęsis parapijos salėje. Savo mintimis pasidalins svečias t. Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM.

9. Šiandienos rinkliava skirta mūsų bažnyčios remontui. Nuoširdžiai dėkojame ir už individualias aukas, kurias užrašome raštinėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

 

aukštyn