Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. sausio 29 d.
Paskelbta: 2012-01-28 17:47:49

 

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

2. Šiandien Pranciškonai pasauliečiai kviečia į įžadų šventę, kuri prasidės 12.00 val. šv. Mišiomis ir tęsis parapijos salėje. Savo mintimis pasidalins svečias t. Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM.

3. Šią savaitę Bažnyčia mini:
- Sausio 31 d., antradienį, šv. Joną Bosko, kunigą, jaunimo auklėtoją.
- Vasario 2 d., ketvirtadienį, Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val.: suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena taip pat yra Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.
- Vasario 3 d., penktadienį – šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Šią dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.
- Taip pat pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.
- Vasario 4 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.
- Vasario 5 d., sekmadienį – šv. Agotos, mergelės, kankinės minėjimo proga. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn