Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. vasario 19 d.
Paskelbta: 2012-02-18 19:04:27

 

1. Šiandien 12.00 val. sumos šv. Mišiose melsimės už blaivystę, prašydami išsivadavimo iš priklausomybių ir palaimos „Blaivystės sąjūdžio“ nariams vyskupo Motiejaus Valančiaus 211-ųjų metų gimimo proga.

2. Ateinantį trečiadienį, vasario 22 d., – PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

3. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

4. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

5. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

6. Ateinantį sekmadienį, vasario 26 d., po vakarinių pamaldų apie 19 val., parapijos salėje bus rodomas filmas “Tiktai jūsų”. Po filmo diskusija apie tai, ar įmanoma “sveikai” pavydėti, kaip pavydas yra susijęs su neištikimybės baime ir ištikimybės troškimu.

7. Dar yra nauji „Artumos“ žurnalo ir maldynėlio „Magnificat“ numeriai, kuriuos po šv. Mišių galima įsigyti raštinėje.

8. Parapijiečiai domisi bažnyčios remonto eiga. Šiuo metu yra baigta restauruoti presbiterija, šoninės navos ir Jėzaus širdies koplyčios lubos. Darbai pareikalavo didelių sąnaudų, kadangi reikėjo numušti visą tinką, keisti balanas, stiprinti metaliniu tinklu ir iš naujo tinkuoti. Dažymo darbai dar nėra užbaigti. Tolimesni darbai priklausys nuo lėšų. Tikimės, kad šiais – palaimintojo Jurgio Matulaičio metais - bendromis pastangomis pavyks užbaigti didžiąją darbų dalį.

9. Šiandienos rinkliava skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti. Dėkojame už jūsų aukas.

10. Ateinančio, pirmojo Gavėnios sekmadienio, rinkliava bus skirta Tytuvėnų bažnyčios atstatymo reikmėms.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn