Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. balandžio 1 d.
Paskelbta: 2012-03-31 21:15:54

 

1. Šiandien, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos, prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Šiandien tęsiasi mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Parapijos salėje kviečiame į konferencijas po rytinių apie 9 val. ir votyvos šv. Mišių apie 10.30 val.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

4. Taip pat šiandien, 16.30 val. mūsų bazilikoje skambės sakralinė muzika. Giedos Česlovo Sasnausko choras, kūrinius skirtus apmąstyti Kristaus kančią skaitys Vida Mickuvienė. Kviečiame pasiklausyti.

5. Balandžio 5 d. Didįjį Ketvirtadienį dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišias J. E. vysk. R. Norvila švęs Vilkaviškyje 12.00 val. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Balandžio 6 d. – Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus. Tikintieji kviečiami budėti prie Kristaus kapo ir naktį iš penktadienio į šeštadienį. Katalikiškos organizacijos kviečiamos budėti pagal tvarkaraštį pakabintą skelbimų lentoje.

7. Balandžio 7 d. Didįjį Šeštadienį nuo 7 val. ryto iki Velyknakčio šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija į kurią kviečiame taip pat mūsų ir naujosios Jono Pauliaus II parapijos mokyklų bendruomenes. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

8. Balandžio 8 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

10. Balandžio 9 d,. pirmadienį, – antrąją šv. Velykų dieną mūsų bažnyčioje pamaldos sekmadienio tvarka.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn