Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 20112 m. balandžio 29 d.
Paskelbta: 2012-04-29 15:06:51

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtąjį Velykų – Gerojo Ganytojo sekmadienį. Šia proga meldžiamės už dvasininkiją ir pašaukimus į dvasinį luomą ir pradedame maldų už pašaukimus savaitę.

2. Taip pat minime Pasaulinę gyvybės dieną. Meldžiamės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos. Votyvos šv. Mišiose taip pat melsimės už medikus, artėjančios Medicinos darbuotojų dienos proga.

3. Šiandien sumos šv. Mišiose melsimės už ses. Donatą Meškauskaitę, dėkojant Dievui už jos ilgametę tarnystę Marijampolės dekanato šeimos centre. Po šv. Mišių – agapė parapijos salėje.

4. Taip pat šiandien, balandžio 29 d., 14.00 val., mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Bendžemino Briteno kantatą „Saint Nicolas“ giedos kamerinis choras „Cantemus“. Kviečiame paklausyti.

5. Ateinantį trečiadienį Bažnyčia mini šv. Atanazą Didijį, o ketvirtadienį šv. apaštalus Pilypą ir Jokūbą.

6. Gegužės 4 ir 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

7. Gegužės 13 d., sekmadienį, – tarptautinės šeimų dinos proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Ten 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Mūsų bazilikoje sumos šv. Mišių nebus. Visus kviečiame pasimelsti Lūginėje. Į šventę veš autobusai.

8. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje prasidės ateinantį šeštadienį ir vyks visą mėnesį šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

9. Gegužės 6 d., pirmas gegužės sekmadienis, – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

10. Primename, kad iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn