Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. birželio 24 d.
Paskelbta: 2012-06-23 22:43:46

 

1. Šiandien, birželio 24 d., Bažnyčia švenčia šv. Jono Krikštytojo gimimą.

2. Birželio 29 d., ateinantį penktadienį, Bažnyčia minės šv. Apaštalus Petrą ir Paulių. Pamaldos mūsų bazilikoje vyks šiokiadienio tvarka. Papildomos šv. Mišios 12 val. aukotojų intencijomis. Šią dieną tikintieji aplankę katedras ir pamaldžiai sukalbėję Viešpaties maldą ir tikėjimo išpažinimą gali pelnyti visuotinus atlaidus.

3. Taip pat ateinantį penktadienį, 19.00 val., sakralinės muzikos valanda. Giedos Č. Sasnausko choras.

4. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 8-15 d. Todėl nuo penktadienio, birželio 29 d., po vakarinių šv. Mišių pradedame noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Novenos metu kiekvieną dieną melsimės už sunkiai sergančius ligonius, prašydami jiems sveikatos. Norinčius, kad būtų pasimelsta už jų ligonius, prašome kreiptis į bažnyčios raštinėje budintį kunigą.

5. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija organizuoja piligriminį pėsčiųjų žygį į Lūginę. Pradžia birželio 30 d., šeštadienį, 14.00 val. bazilikos šventoriuje. Lūginėje bus aukojamos šv. Mišios, agapė. Kviečiame dalyvauti.

6. Ateinantį sekmadienį, liepos 1 d., visos rinkliavos bus skiriamos Apaštalų Sostui – taip vadinamam „Petro skatikui“. Po Sumos šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką su Švč. Sakramentu.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

 

aukštyn