Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. liepos 8 d.
Paskelbta: 2012-07-08 14:10:58

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 15 d.

2. Šiandien, pirmąją atlaidų dieną, po sumos šv. Mišių kviečiame į naujų votų, skirtų pal. Jurgiui, pašventinimą. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų.

3. Šv. Mišios iškilmių savaitėje bus 7.30; 8.00, 9.00 val. nuo 11.00 šv. Rožinio malda, katechezė. Pagrindinės šv. Mišios 12.00 val., vakarinės pamaldos – 18.00 val. Sekmadienį, liepos 15-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus. Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių vyks suneštinės vaišės – agapė.

4. Liepos 11 d. 10.00 val. Bazilikoje šv. Mišias švęs Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) XXII pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviai.

5. Liepos 13 d., penktadienį, po vakarinių pamaldų prasidės 40 valandų truksianti Švč. Sakramento adoracija. Norinčius ir galinčius prašome užeiti į raštinę ir užsirašyti budėjimui bent po valandą.

6. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.

7. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją ar seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat įsigyti literatūros bei maldaknygių, su maldomis į pal. Jurgį Matulaitį, MIC.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn