Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugpjūčio 5 d.
Paskelbta: 2012-08-04 22:52:26

 

1. Rytoj, pirmadienį, Bažnyčia mini Kristaus atsimainymo šventę.

2. Ateinantį trečiadienį – šv. Dominyką, kunigą; ketvirtadienį – mergelę kankinę šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją; penktadienį – šv. Lauryną, diakoną, kankinį; šeštadienį – šv. Klarą, mergelę.

3. Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo.

4. Birželio 15 d. prasidėjo Pasaulinė Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti "Nuo vandenyno iki vandenyno". Piligriminė kelionė prasidėjo prie Ramiojo vandenyno Vladivostoke ir baigsis po 18 tūkstančių kilometrų prie Atlanto vandenyno. Tai akcija gyvybei, meilei ir šeimai palaikyti bei ginti. Dievo Motinos ikonos kelias eis ir per Lietuvą. Rugpjūčio 11 ikona atvyks į mūsų baziliką. Šeštadienį 17.00 val. ikonos pasitikimas, giedamasis rožinis,18.00 val. Mišios, po jų – Marijos litanija. Sekmadienį 8.00 val. Mišios, po jų – rožinis, 9.30 val. ikonos perdavimas Lenkijos delegacijai. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti ikonos sutikime bei numatytose pamaldose. Drauge su Marija melskimės, kad gyvybės kultūra vis labiau įsigalėtų mūsų mieste, šalyje ir visame pasaulyje.

5. Nuo kitos savaitės tęsis mūsų bazilikos lubų ir šventoriaus takų remonto darbai. Todėl bus užtvertas įėjimas pro pagrindinius vartus bei nava prie įėjimo. Įėjimas bus nuo dramos teatro pusės pro Jėzaus Širdies koplyčią. Maloniai prašome paremti remonto darbus. Kitą sekmadienį rinkliava bus skirta specialiai šiam tikslui. Už jūsų gerumą teatlygina jums visagalis Dievas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn