Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. lapkričio 25 d.
Paskelbta: 2012-11-25 19:35:25

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzui Kristui savo artimuosius.

2. Ateinantį penktadienį, lapkričio 30 d., Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą. Ateinantį šeštadienį, pirmą mėnesio šeštadienį, 9.30 val., – šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

3. Ateinantis sekmadienis, gruodžio 2 d., yra pirmasis Advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso advento metu.

4. Taip pat ateinantį sekmadienį, 8 val. ryto šv.Mišios už Marijampolės skyriaus palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius, jų šeimas bei artimuosius.

5. Gautas naujas „Magnificat“ numeris.

6. Šiais Tikėjimo metais Švento Sosto paskatinti Lietuvos vyskupai ypatingai ragina šv. Mišių metu pradėti naudoti Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Tai yra ketvirtajame amžiuje Bažnyčios santarybose praplėstas ir liturgijoje naudojamas išpažinimas. Jis lygiagrečiai su Apaštalų tikėjimo išpažinimu išreiškia Bažnyčios tikėjimo lobyną ir tradiciją. Mūsų bazilikoje yra dalinami paveikslėliai su Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo simboliu, kurį ir išpažinsime viešose pamaldose. Privačiai tikintieji gali ir toliau naudoti „trumpąjį“ Apaštalų išpažinimą.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn