Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. sausio 27 d.
Paskelbta: 2013-01-26 18:02:46

 

1. Šiandien, sausio 27 d., nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. numatoma apaštalinio nuncijaus Lietuvai Luigi Bonazzi paskaita Tikėjimo metų tema. Todėl 11.00 šv. Mišių nebus. 11.30 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio Matulaičio. Visus kviečiame12 val. į šv. Mišias, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šią savaitę bažnyčia mini: pirmadienį, šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją; ketvirtadienį, šv. Joną Bosko, kunigą, jaunimo auklėtoją; pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Vasario 2 d., šeštadienį, Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 9.30 val. švč. Mergelę Mariją, 12.00 val. suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.

3. Džiaugiamės, kad parapijiečiai noriai kviečiasi kunigą į savo namus kalėdoti. Nuoširdžiai dėkojame aktyviesiems daugiabučių namų gyventojams, kurie labai palengvina kunigų darbą apklausdami savo namo kaimynus ir surašydami tuos butus, kuriuose laukiamas kunigas. Nuoširdžiai dėkojame taip pat už Jūsų aukas.

4. Lietuvos vyskupai Tikėjimo metų proga nuoširdžiai kviečia Lietuvos žmones atnaujinti ir pagilinti Švč. Sakramento adoracijos praktiką. 2013 metų kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų Švč. Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys tarsi nenutrūkstama maldos grandinė, kurios tikslas – sušildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį. Ši ypatinga malda šiais Tikėjimo metais yra skiriama taip pat ir už mūsų Tėvynę Lietuvą. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks vasario 4 d. nuo ryto iki 5 d. ryto. Visi parapijiečiai kviečiami ateiti ir pasimelsti prie Švč. Sakramento jiems tinkamu laiku. Ypač kviečiame katalikiškas organizacijas, mokyklų bendruomenes. Bažnyčios raštinėje prašome įsirašyti budėjimo laiką.
 

aukštyn