Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. vasario 10 d.
Paskelbta: 2013-02-10 15:18:10

 

1. Rytoj, vasario 11 d., pirmadienį, minime Pasaulinę ligonių dieną. Artimuosius, kurie norėtų, kad kunigas aplankytų ligonį, prašome kreiptis į raštinę.

2. Antradienį, vasario 12 d., 12 val. pal. Jurgio Matulaičio minėjime melsimės prašydami Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis.

3. Ateinantį trečiadienį, vasario 13 d., PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

4. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

5. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

6. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

7. Vasario 14 d., ketvirtadienį, minime šventuosius Kirilą ir Metodijų – Europos globėjus.

8. Vasario 16 d., šeštadienį, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šia proga 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat šiose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

9. Ateinantį sekmadienį, vasario 17 d., po vakarinių pamaldų apie 19 val. parapijos salėje bus rodomas filmas ”Krantinėje”. Po filmo diskusija apie darbą ir pinigus: kodėl ir kada jie žmogaus gyvenime tampa stabais.

10. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skiriamas aukas. Ateinantį sekmadienį rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn