Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. kovo 24 d.
Paskelbta: 2013-03-24 21:13:43

 

1. Šiandien Kristaus kančios – Verbų - sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos, prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Nuo penktadienio prasidėjo mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, jos tęsis iki sumos šv. Mišių. Rekolekcijų vedėjas kun. Vaidotas Labašauskas.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

4. Ateinantį antradienį 19.00 val. mūsų bazilikoje skambės sakralinė muzika. Giedos Česlovo Sasnausko choras, Elena Kalvaitytė – Vitkauskienė (sopranas), Jurgita Šalčiūtė (mecosopranas), gros Darius Klišys (birbynė). Kūrinius, skirtus apmąstyti Kristaus kančią, skaitys Vida Mickuvienė. Kviečiame pasiklausyti.

5. Kovo 28 d., Didįjį Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišias J. E. vysk. R. Norvila švęs Vilkaviškyje 12.00 val. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Kovo 29 d. – Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus. Tikintieji kviečiami budėti prie Kristaus kapo ir naktį iš penktadienio į šeštadienį. Katalikiškos organizacijos kviečiamos budėti pagal tvarkaraštį, pakabintą skelbimų lentoje.

7. Kovo 30 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 7 val. ryto iki Velyknakčio šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, į kurią kviečiame taip pat mūsų ir naujosios Jono Pauliaus II parapijos mokyklų bendruomenes. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

8. Kovo 31 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

10. Balandžio 1 d., pirmadienį, antrąją šv. Velykų dieną, mūsų bažnyčioje pamaldos sekmadienio tvarka.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn