Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. balandžio 21 d.
Paskelbta: 2013-04-21 12:33:09

 

1. Šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis. Šia proga meldžiamės už dvasinius pašaukimus. Jaunuolius, norinčius stoti į kunigų seminariją, kviečiame į Kauno kunigų seminarijos atvirų durų dieną. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į kleboną.

2. Taip pat šiandien po sumos šv. Mišių – sakralinės muzikos popietė. Gieda Antano Stulginskio universiteto studentų mišrus choras DAINA, Garliavos kultūros centro mišrus choras MELODIJA, vadovė Ramunė Navickienė, koncertmeisterė Dalia Jatautaitė. Kviečiame pasiklausyti.

3. Taip pat šiandien po vakarinių pamaldų apie 19 val. parapijos salėje bus rodomas filmas ”Tobulas pasaulis“. Po filmo diskusija.

4. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: antradienį, balandžio 23 d., šv. Jurgį, kankinį, Marijampolės globėją, antrąjį Lietuvos globėją, papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.; balandžio 24 d., trečiadienį, šv. Vaitiekų, vyskupą, kankinį, ketvirtadienį – šv. Morkų, evangelistą.

5. Ateinantis sekmadienis yra Gyvybės diena. Mūsų bažnyčios šventoriuje po 11 val. šv. Mišių numatomas Šeimos centro organizuojamas renginys. Kviečiame dalyvauti.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį, balandžio 28 d., po sumos šv. Mišių Blaivystės sąjūdis kviečia į paskaitą „Palaimintoji Motina Teresė“. Pranešėjas – dailininkas Alfonsas Šuliauskas. Renginys vyks parapijos salėje.

7. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

8. Gegužės 5 d. pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį kunigą.

9. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tam skirtų formų gali rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Užpildytas anketas prašome palikti budinčiam kunigui. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn