Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. balandžio 28 d.
Paskelbta: 2013-04-27 18:37:34

 

1. Šis sekmadienis yra Gyvybės diena. Mūsų bažnyčios šventoriuje po 11 val. šv. Mišių numatomas Šeimos centro organizuojamas renginys. Kviečiame dalyvauti.

2. Taip pat šiandien po sumos šv. Mišių Blaivystės sąjūdis kviečia į paskaitą „Palaimintoji Motina Teresė“. Pranešėjas – dailininkas Alfonsas Šuliauskas. Renginys vyks parapijos salėje.

3. Rytoj, pirmadienį Bažnyčia mini šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją (Europos globėją), ateinantį ketvirtadienį – šv. Atanazą Didijį, o penktadienį – šv. apaštalus Pilypą ir Jokūbą.

4. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

5. Gegužės 3 ir 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Gegužės 5 d., pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį kunigą.

7. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tam skirtų formų, gali rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Užpildytas anketas prašome palikti pas budintį kunigą. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn