Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gegužės 5 d.
Paskelbta: 2013-05-04 22:21:03

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Ateinantį šeštadienį, 19.00 val., mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Girdėsime Karlo Jenkinso „Requiem“. Giedos Kėdainių kultūros centro choras Ave Musica, vargonuos Robertas Lamsodis (Norvegija). Kviečiame paklausyti.

3. Ateinantį sekmadienį, gegužės 12 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią.

4. Gegužės 12 d., 12 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

5. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

6. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo numeris. Dar neužsisakiusiems yra galimybė žurnalą užsisakyti kitam pusmečiui.

7. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio pervedėte Bažnyčiai. Teatlygina Gerasis Dievas už Jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn