Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. birželio 23 d.
Paskelbta: 2013-06-23 10:24:16

 

1. Birželio 24 d., pirmadienį – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje bus 12.00 val. Bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvus ir mirusius varduvininkus.

2. Ateinantį penktadienį minimas šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys.

3. Šeštadienį, birželio 29 d., Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Šią dieną tikintieji, aplankę katedrą, įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinus atlaidus. Mūsų bažnyčioje papildomos pamaldos aukotojų ir varduvininkų intencijomis bus 12.00 val.

4. Ateinantį sekmadienį visos rinkliavos bus skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sosto veiklai paremti. Po Sumos šv. Mišių Petrinių proga vyks iškilminga padėkos procesija aplink baziliką.

5. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 6-14 d. Nuo penktadienio, birželio 28 d. pradėsime noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Devindienio metu kiekvieną dieną po vakarinių šv. Mišių melsimės už sunkiai sergančius ligonius, prašant jiems sveikatos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn