Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. birželio 30 d.
Paskelbta: 2013-06-30 10:29:07

 

1. Birželio 29 d. Bažnyčia šventė šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Todėl pagal seną paprotį visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui. Šiandien po sumos šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką su Švč. Sakramentu.

2. Šiandien taip pat prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d.

3. Ateinantį antradienį Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Krikščioniškų šeimų Karalienę; ateinantį trečiadienį minimas šv. Tomas, apaštalas.

4. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

5. Ateinantį šeštadienį, liepos 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios į švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis. Taip pat minėsime Mindaugo karūnavimo, valstybės dieną. Ta proga šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12.00 val., melsimės už Lietuvos valstybę ir Sūduvos krašto žmones.

6. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 6-14 d. Tai ypatingas įvykis mūsų parapijoje, sutraukiantis maldininkus iš visos Lietuvos ir užsienio. Todėl norime tiek vidumi, tiek išoriškai tinkamai pasiruošti šiai šventei. Nuo praeito penktadienio po vakarinių šv. Mišių meldžiamės noveną į pal. Jurgį Matulaitį.

7. Trečiadienį, liepos 3 d., 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti puošti ir valyti bažnyčios interjerą.

8. Ketvirtadienį, liepos 4 d., 10 val. taip pat  kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių. Reikalui esant, yra ir parapijos transportas.

9. Pagrindinę atlaidų dieną, liepos 14, antrą atlaidų sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišių nebus. Kviečiame dalyvauti rožinio maldoje ir pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios 12 val.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn