Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. liepos 7 d.
Paskelbta: 2013-07-07 10:41:06

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 14 d.

2. Šiandien po sumos šv. Mišių kviečiame į naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimą. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų.

3. Šiandien po agapės 14.30 val. nuo mūsų bažnyčios autobusas veš į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje. Ten, koplyčioje, seselė vienuolė praves meditaciją.

4. Liepos 11 d., ketvirtadienį, 10.00 val. Bazilikoje šv. Mišias švęs Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviai.

5. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat galima įsigyti literatūros apie Palaimintąjį.

6. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.00 – Rožinio malda palaimintojo Jurgio koplyčioje. 11.40 val. – katechezė. Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių vyks suneštinės vaišės – agapė.

7. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.

8. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 14-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu su Lietuvos vyskupais ir kitais svečiais.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn