Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugpjūčio 11 d.
Paskelbta: 2013-08-12 08:01:49

 

1. Ateinantį pirmadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. Rožinio malda 11.00 val.

2. Ateinantį trečiadienį minimas šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

3. Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienį, Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

4. Taip pat rugpjūčio 15 d. 14.30 val. šv. Mišios už Vargdienių seseles jubiliates. Dalyvaukime pamaldose. Pasimelskime už Dievo ir Bažnyčios tarnystei atsiduodančias seseris.

5. Rugpjūčio 16 d., penktadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Rugpjūčio 17 d., šeštadienį, Blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelioną į Pivašiūnus. Norinčius vykti prašome registruotis parduotuvėje „Diemedis“.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn