Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugsėjo 29 d.
Paskelbta: 2013-10-01 13:00:17

 

1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus. Sumos šv. Mišias aukos vyskupas Rimantas Norvila. Po sumos šv. Mišių – padėkos procesija aplink bažnyčią.

2. Taip pat šiandien – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Meldžiamės už visus keliaujančiuosius taip pat žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: pirmadienį– Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas, antradienį – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, trečiadienį – šv. Angelai sargai, penktadienį – šv. Pranciškus Asyžietis, šeštadienį – šv. Faustina Kovalska, vienuolė.

4. Ateinantį ketvirtadienį 12.00 val. papildomos šv. Mišios už senjorus ir Caritas savanorius.

5. Taip pat ketvirtadienį, spalio 3 d., mūsų parapijoje prasidės ALFA kursas. Kviečiame norinčius pagilinti savo tikėjimą. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

6. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

7. Pirmąjį spalio mėnesio šeštadienį taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

8. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu bus meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

9. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje spalio 2 d., 16.45 val. Vaikai išmokę rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

10. Spalio 4-6 d. organizuojama piligriminė kelionė į Licheno šventovę. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Kreiptis į Diemedžio parduotuvę.

11. Ateinantį sekmadienį spalio 6 d. 16.30 val. mūsų bazilikoje prasideda VII tarptautinis festivalis „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“. Vargonuos STANISLAV ŠURIN (Slovakija), giedos AGNĖ STANČIKAITĖ, sopranas. Įėjimas nemokamas. Kviečiame pasiklausyti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn