Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. spalio 27 d.
Paskelbta: 2013-10-27 20:17:22

 

1. Baigiasi spalio mėnuo, skirtas šv. Rožinio maldai. Šį sekmadienį 11.00 val. šv. Mišiose vaikai spalio mėnesį meldęsi bažnyčioje rožinio malda bus įrašyti į šv. Rožinio draugijos narius.

2. Šiandien 16.00 val. mūsų bazilikoje tarptautinio festivalio „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“ uždarymas. Vargonuos Dalia Jatautaitė, giedos Mindaugas Jankauskas, tenoras.

3. Artėja Visų šventųjų privaloma iškilmė, lapkričio 1 d. ir Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse, lapkričio 1 d., 17.00 val., valandą anksčiau prieš vakarines pamaldas. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

4. Lapkričio 2 d. po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

5. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

6. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną lapkričio 2 d. kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

8. Lapkričio 2 d. 18 val. šv. Mišiose išgirsime Česlovo Sasnausko Requiem, po šv. Mišių 19 val. – sakralinės muzikos valanda. Vargonuos Jurgita Kazakevičiūtė, gros styginių kvartetas Mettis.

9. Gautas naujas Magnificat numeris.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn