Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. lapkričio 17 d.
Paskelbta: 2013-11-23 20:15:47

 

1. Šiandien 19.00 val. parapijos salėje Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo iš ciklo „Apie moterį“ tema „Moters išbandymas“. Bus demonstruojamas filmas “Trumpas susidūrimas”. Filmą aptars kinokritikas Ramūnas Aušrotas.

2. Ateinantį trečiadienį minėsime šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, ketvirtadienį – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą.

3. Ateinantį penktadienį minėsime šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, muzikų, vargoninkų, choristų globėją. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

4. Taip pat ateinantį penktadienį, lapkričio 22 d., Lietuvos karių dienos proga 14.00 val. melsimės už Marijampolės bataliono karius ir jų šeimas.

5. Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu.

6. Tikėjimo metų užbaigimas mūsų vyskupijoje numatytas ateinantį sekmadienį Vilkaviškio katedroje. 15.30 val. – katechezė, 16.00 val. – šv. Mišios, liudijimai.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį sakralinės muzikos valanda Marijampolės bazilikoje, skirta šv. Cecilijos – muzikų globėjos garbei. Žymiausių kompozitorių kūrinius atliks Vladimiras Prudnikovas ir jo VDU muzikos akademijos studentai. Kviečiame pasiklausyti.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC


 

aukštyn