Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gruodžio 8 d.
Paskelbta: 2013-12-07 20:02:47

 

1. Rytoj, švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, kuir atkelta iš gruodžio 8 d. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

2. Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Jo užtarimo ir Dievo palaimos.

3. Penktadienį Bažnyčia mini šv. Liuciją, mergelę, kankinę; šeštadienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

4. Krikščioniškas kino klubas ateinantį sekmadienį, gruodžio 15 d. kviečia į kino seansą iš ciklo apie moterį „Įtikėjusi meilę“. Filmas – „Motina Teresė“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

5. Mūsų bazilikoje Advento rekolekcijos bus nuo gruodžio 20 d. penktadienio vakaro iki gruodžio 22 d. – ketvirto Advento sekmadienio, rekolekcijas praves, kun. Arvydas Kasčiukaitis.

6. Viso Advento metu sekmadieniais kalėdaičių galima įsigyti bažnyčioje, o šiokiadieniais vienuolyne.

7. Jau yra gautas paskutinis šių metų žurnalo „Artuma“ numeris. Ateinančiais metais numatytas ribotas šių žurnalų skaičius, todėl norintys jį gautį prašome užsisakyti. Pinigus galima atnešti atsiimant žurnalą raštinėje.

8. Šio sekmadienio rinkliava skirta nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių Filipinuose. Mūsų parapija renka aukas marijonų misijai Filipinuose paremti. Dėkojame už Jūsų aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn