Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gruodžio 29 d.
Paskelbta: 2013-12-29 12:37:31

 

1. Šiandien – Šventosios Šeimos šventė. Sumos šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už mūsų parapijos šeimas, prašant joms Dievo palaimos ir santarvės.

2. Antradienį, gruodžio 31 d., 18.00 val. padėkos šv. Mišios už praėjusius metus. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į šv. Mišias 23.00 val. Po pamaldų parapijos salėje suneštinės vaišės.

3. Trečiadienį, sausio 1 d., Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis šią dieną būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Ateinantį penktadienį, sausio 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.

5. Sausio 4 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį, sausio 5 d. Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.

7. Taip pat sausio 5 d. 16.00 val. mūsų bazilikoje Česlovo Sasnausko choro jubiliejinis 25 metų koncertas. Skambės kalėdinės giesmės.

8. Sausio 11 d., sekmadienį, Marijampolėje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė. Smulkesnė informacija yra skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn