Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. kovo 2 d.
Paskelbta: 2014-03-03 08:31:40

 

1. Šiandien 12.00 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišiose melsimės už vyskupo A. Valančiaus blaivystės sąjūdžio narius, minint šios organizacijos įkūrėjo 213 gimimo metines. Šia proga po sumos šv. Mišių renginys parapijos salėje.

2. Antradienį, kovo 4 d., minėsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val. Užsakyti šv. Mišias už gyvus ir mirusius varduvininkus galima raštinėje pas kunigą.

3. Taip pat antradienį mūsų bazilikoje lankysis šv. Jono Bosko relikvijos. Vilkaviškio vyskupijoje tokia piligrimystė numatyta tik Marijampolės bazilikoje ir Alytuje. Iškilmingas šv. Jono Bosko relikvijų sutikimas mūsų bažnyčioje prasidės antradienį 11 val., vėliau vyks konferencija, pamaldos, budėjimas prie relikvijų. Išlydėjimas įvyks 14 val. Visi pasimeldę prie šių relikvijų įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Ateinantį trečiadienį, kovo 5 d., – PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

5. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

6. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

7. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn