Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. balandžio 6 d.
Paskelbta: 2014-04-06 13:20:37

 

1. Balandžio 13 d., ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

3. Ateinantį sekmadienį 16.30 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Giedos choras „Dobilas“. Skambės Th. Dubois (T. Diubua) oratorija „Septyni Kristaus žodžiai“. Kviečiame pasiklausyti.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 11 d., penktadienį, prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas ves kun. Arūnas Peškaitis OFM. Šeštadienį, balandžio 12 d., pamaldos sekmadienio tvarka. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

5. Šeštadienį, balandžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Maldos pusvalandis prie Palaimintojo bus po šv. Mišių.

6. Vilkaviškio vyskupo raštu sėkmingai užbaigę kursus brolis Darius Stupelis MIC ir sesuo vienuolė Sigutė Kopalinskaitė SF mūsų parapijoje yra paskirti ekstraordinariniais Komunijos dalintojais. Nuo šiol jie galės padėti kunigams dalinti šv. Komuniją. Ši tarnystė ypač skirta ligonių lankymui. Sunkiai sergantys tikintieji galės kas savaitę priimti šv. Komuniją savo namuose. Ligonių artimuosius dėl lankymo prašome kreiptis į raštinę.

7. Dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmė bažnyčią pervesdami 2 % nuo valstybei sumokėtų mokesčių. Prašome paremti bažnyčią neatveriant piniginės ir šiais metais. Mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka kiekvienas žmogus užpildęs blanką pats pristato jį į mokesčių inspekciją arba išsiunčia internetu. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn