Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. birželio 29 d.
Paskelbta: 2014-06-28 23:04:50

 

1. Šiandien Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui. Šiandien po sumos šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką. Dalyvaujantys procesijoje gali pelnyti atlaidus.

2. Ateinantį antradienį prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d. Trečiadienį Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Krikščioniškų šeimų Karalienę; ketvirtadienį minimas šv. Tomas, apaštalas; penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. šv. Mišios bus aukojamos į Švč. Jėzaus širdį ir į švč. Mergelę Mariją; sekmadienį minėsime Mindaugo karūnavimo, valstybės dieną, 11.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę.

3. Liepos 5-6 dienomis šeimas kviečiame į šeimų savaitgalio stovyklą Kryžiuose (prie Dusios ežero). Šeimos įnašas tik 50 Lt. Smulkesnė informacija stende. Registracija Vyskupijos Šeimos centre.

4. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 6-13 d. Nuo praeito penktadienio po vakarinių šv. Mišių meldžiamės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

5. Antradienį, liepos 1 d., 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti puošti ir valyti bažnyčios interjerą. Ketvirtadienį ir penktadienį, liepos 3 ir 4 d. 9 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių. Reikalui esant, yra ir parapijos transportas.

6. Ateinantį sekmadienį – pirmoji atlaidų diena. Po sumos šv. Mišių naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimas. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų. Po pamaldų vienuolyno kieme – agapė – suneštinės vaišės. Dėkojame tiems, kurie ateina ne tik pavalgyti, bet ir atsineša maisto.

7. Pagrindinę atlaidų dieną liepos 13, antrą atlaidų sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 12.00 ir 18.00 val. Po rytinių šv. Mišių kviečiame dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje ir pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn